fundusze_europejskie_logo Rzeczpospolita_Polska_logologo SHARE unia_europejska_logo

ZESPÓŁ BADAWCZY

Biografia
Osoba
Dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak
Stanowisko
dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH
E-mail
achlon@sgh.waw.pl
Treść

Dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak nadzoruje projekt „SHARE: 50+ w Europie”. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, do połowy 2009 r. członkini Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD. Była konsultantką Banku Światowego, Międzynarodowej Organizacji Pracy i OECD. Odpowiadała za realizację 4. edycji badania SHARE: 50+ w Europie w Instytucie Badań Edukacyjnych. W IBE prowadziła projekty badawcze dotyczące wprowadzenia ram kwalifikacji w Polsce, edukacji i rynku pracy, w tym Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych – PIAAC i badanie panelowe gospodarstw domowych Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z obszaru systemu emerytalnego i rynku pracy. Jej zainteresowania naukowe dotyczą demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.

Osoba
Dorota Holzer-Żelażewska
Stanowisko
pracownik Instytutu Statystyki i Demografii SGH
E-mail
dholzer@sgh.waw.pl
Treść

Dorota Holzer-Żelażewska jest ekonomistką, pracownikiem Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od października 2018. Wcześniej pracowała przy 4. edycji badania SHARE: 50+ w Europie, która była realizowana w Instytucie Badań edukacyjnych. W IBE była koordynatorem badań, odpowiadała również za badanie panelowe gospodarstw domowych Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. W latach 2015-2018 kierowała projektem Globalisation impact on VET, realizowanego przez IBE dla Cedefop w partnerstwie z austriackim instytutem 3s. Wcześniej pracowała ponad 12 lat w Banku Światowym, gdzie zajmowała się opracowywaniem i wykorzystywaniem wskaźników w obszarze statystyki społecznej, w tym: edukacji, rynku pracy, zdrowia i demografii. W projekcie SHARE: 50+ w Europie  koordynuje prace zespołu badawczego, monitoruje realizację badania terenowego, współpracuje przy opracowywaniu krajowych narzędzi badawczych i analizie danych.

Osoba
Monika Oczkowska
Stanowisko
pracownik Instytutu Statystyki i Demografii SGH
E-mail
moczko@sgh.waw.pl
Treść

Monika Oczkowska jest ekonomistką, pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Od 2012 roku jest zespole realizującym badanie SHARE: 50+ w Europie. Odpowiada za zarządzanie danymi, opracowanie polskiej wersji kwestionariusza oraz przygotowania i przeprowadzenie kolejnych rund badania w Polsce. Dane z badania SHARE wykorzystuje również w praktyce, prowadząc analizy w zakresie starzenia się społeczeństw, rynku pracy, wykluczenia społecznego i nierówności wśród kobiet i mężczyzn.

Osoba
Dr Anita Abramowska-Kmon
Stanowisko
adiunkt, kierownik Zakładu Demografii ISiD SGH
E-mail
aabram@sgh.waw.pl
Treść

Anita Abramowska-Kmon jest demografem, pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie od 2016 r. kieruje Zakładem Demografii. Od 2019 jest redaktor naczelną czasopisma Studia Demograficzne. Ukończyła European Doctoral School of Demography (EDSD) w Rostocku/ Paryżu. Kierowała edycją EDSD w SGH (2013-2015), była sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Uczestniczyła także w pracach badawczych poprzednich edycji badania SHARE 50+ w Europie. Była też członkiem krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Generations & Gender Programme, GGP-EPI, Families&Societies, AGENTA). Jest członkiem m.in. European Association for Population Studies i Population Association of America, a także Rady Naukowej EDSD. Jej zainteresowania badawcze obejmują: proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje, także w kontekście stanu zdrowia i jakości życia osób starszych.

Osoba
Dr Radosław Antczak
Stanowisko
adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH
E-mail
rantcza@sgh.waw.pl
Treść

Radosław Antczak bierze udział w projekcie SHARE od 2018 roku. Zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 2016. Tytuł doktora ekonomii uzyskał w 2015 roku w SGH, a magistra socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Przed rozpoczęciem pracy w SGH odbył roczny podoktorski staż na Uniwersytecie w Southampton, gdzie uczestniczył w projekcie dotyczącym analizy wielowymiarowej jakości życia osób starszych w największych krajach Azji. W latach 2010-2015 Radosław Antczak pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie zajmował się analizą danych pochodzących z badań społecznych (w tym BAEL, EU-SILC, Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych). Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim czynników determinujących stan zdrowia i jakość życia osób starszych, szczególnie w perspektywie międzynarodowej.

Osoba
Dr hab., prof. SGH Iga Magda
Stanowisko
profesor w Katedrze Ekonomii I SGH
E-mail
iga.magda@sgh.waw.pl
Treść

Dr hab. nauk ekonomicznych, prof. SGH i wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych. Członkini sieci IZA Research Fellows. W latach 2005 – 2009 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się analizą rynku pracy. Interesuje ją ekonomia pracy, tematyka nierówności płacowych, nierówności płci, polityka rodzinna i polityka rynku pracy. Autorka licznych publikacji w tych obszarach. W projekcie SHARE: 50+ w Europie analizuje aktywność zawodową osób starszych i ścieżki ich karier zawodowych.

Osoba
Prof. zw. dr hab. Tomasz Panek
Stanowisko
Vice Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii, kierownik Zakładu Statystyki Stosowanej
E-mail
tompa@sgh.waw.pl
Treść

Prof. zw. dr hab. Tomasz Panek jest statystykiem, pracuje w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się metodami statystycznymi oraz ich zastosowaniami w badaniu zjawisk i procesów społecznych oraz gospodarczych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki warunków życia gospodarstw domowych, w tym w szczególności sfery ubóstwa, wykluczenia społecznego, jakości życia i nierówności społecznych. Autor, współautor i redaktor ponad stu opracowań publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym wielokrotnie nimi kierował. Współautor pierwszych w Polsce panelowych badań warunków życia ludności. Jest m. in. elected member Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, członkiem Naukowej Rady Statystycznej GUS, członkiem Rady Programowej i członkiem Rady Naukowej United Nations Global Compact (UN Global Compact) w Polsce oraz wiceprzewodniczącym Rady Monitoringu Społecznego.. W latach 1992-2007 z-ca Redaktora Naczelnego Statistics in Transition, a od 2008 członek Komitetu Redakcyjnego, członek Rady Naukowej Wiadomości Statystycznych. W projekcie „SHARE: 50+ w Europie” koordynuje prace związane z losowaniem prób i uogólnianiem wyników na populacje, zajmuje się analizami warunków życia osób 50+ oraz współpracuje przy opracowywaniu narzędzi monitorujących sytuację osób starszych na rynku pracy.

Osoba
dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska
Stanowisko
pracownik Katedry Ekonomii I SGH
E-mail
aruzik@sgh.waw.pl
Treść

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH, 2020), prowadzi badania dotyczące funkcjonowania rynku pracy, systemów zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia. Współpracowała naukowo m.in. z CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, OECD, Bankiem Światowym, UNDP, Uniwersytetem Jagiellońskim, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Od 2008 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zaś od 2018 r. jest w zespole realizującym badanie SHARE: 50+ w Europie.

Osoba
Dr Paweł A. Strzelecki
Stanowisko
adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH
E-mail
pawel.strzelecki@sgh.waw.pl
Treść

Dr Paweł Strzelecki jest demografem i ekonomistą pracującym w Instytucie Statystyki i Demografii SGH oraz w Narodowym Banku Polskim. Jest ekspertem grupy roboczej zajmującej się wpływem zmian demograficznych na finanse publiczne (Working Group on Ageing Population and Sustainability) publikującej, co trzy lata raport dotyczący przyszłych wydatków państwa związanych z emeryturami, ochroną zdrowia, opieką nad osobami niedołężnymi itd. W Narodowym Banku Polskim kierował zespołem ekspertów prowadzących analizy i badania rynku pracy a obecnie zajmuje się badaniami ankietowymi emigrantów i imigrantów. Autor i współautor publikacji z zakresu systemów emerytalnych, rynku pracy i prognozowania liczby i struktury ludności. W projekcie SHARE: 50+ zajmuje się analizą danych. Twitter z aktualnościami: @PA_Strzelecki

Osoba
Sylwia Timoszuk
Stanowisko
pracownik Instytutu Statystyki i Demografii SGH
E-mail
stimos@sgh.waw.pl
Treść

Pracownik Instytutu Statystyki i Demografii SGH, magister nauk ekonomicznych (SGH), absolwentka prestiżowego międzynarodowego programu European Doctoral School of Demography (rok akademicki 2013/2014), prowadzonego przez Max-Planck-Institut Für Demografische Forschung (Rostock, Niemcy) oraz Instytut Statystyki i Demografii SGH. Uczestniczy czynnie w projektach naukowych, w których przeprowadza badania o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Jej projekt badawczy otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Na swoim koncie posiada wyjazdy naukowe do Uniwersytetu w Lund, Centre for Ageing and Supportive Environment (Szwecja) oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga (Niemcy, stypendium DAAD)​. Od stycznia 2019 pełni funkcję Sekretarza Redakcji czasopisma naukowego „Studia Demograficzne”. Obecnie prowadzi badania z zakresu wdowieństwa osób w starszym wieku, sytuacji finansowej seniorów oraz sytuacji życiowej osób bezdzietnych.

Osoba
Dr hab., prof. SGH Wiktoria Wróblewska
Stanowisko
profesor uczelniany w Instytucie Statystyki i Demografii SGH
E-mail
wwrobl@sgh.waw.pl
Treść

Wiktoria Wróblewska jest ekspertem w projekcie SHARE od 2018 roku. Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Statystyki i Demografii na stanowisku profesora. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała z 2011 roku za rozprawę pt. “Zdrowie i umieralność – Polska na przełomie wieków”. Jest członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN i zastępcą redaktora naczelnego Studiów Demograficznych. Od 2006 roku uczestniczy w pracach Working Group on Health, Morbidity and Mortality EAPS. Członek zespołów eksperckich Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Zdrowia, UNDP, GUS, a także projektów badawczych Eurothine (2006-2007) i EHEMU (2005-2008) realizowanych w ramach Europejskiego Programu Zdrowia Publicznego. Kształci studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktorantów w szkole doktorskiej. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z obszaru procesów ludnościowych i demografii zdrowia.  Jej zainteresowania naukowe dotyczą procesów demograficznych, ich uwarunkowań i pomiaru, stanu zdrowia i umieralności, zdrowotnych aspektów rynku pracy i zachowań prokreacyjnych.